Top

Longman Picture Dictionary

📃مقدمه ای کوتاه برای کتاب Longman Childrens Picture Dictionary:

🔍از میان تمام چهار مهارت و واژگان و دستور زبان،کودکان،واژگان را خیلی دوست دارند.به خصوص اینکه آن واژگان دارای تصویر و رنگ آمیزی شده باشد.زیرا اولین چیزی که کودکان با آن در دنیای زبان وارد میشوند،مهارت واژگان است.
آنها به شدت در فراگیری لغاتی که همراه با تصاویر لذت بخش باشد توانایی دارند. این کتاب می تواند یک منبع بسیار جذاب برای آنان باشد.
🔑شرح کتاب👇
✔️فرهنگ لغت تصویری Longman Childrens Picture Dictionary به صورت کاملأ رنگی،دارای 50درس میباشد.و هردرس درباره ی یک موضوع خاص همراه با تصاویر مربوطه لغات را به کودکان آموزش میدهد.
✔️درس اول،از همان ابتدا،با هر حرف الفبای تنگلیسی رنگ شده،دو کلمه ی انگلیسی ساخته شده است.
✔️این کتاب دارای دو جلد است که جلد اول،قرمز رنگ برای کودکان 5 تا8 سال و جلد دوم،آبی رنگ که تا 12 سال کودکان میتوانند از آنها استفاده کنند.
✔️تمام لغات،برای کودکان بسیار جذاب و ملموس هستند.
🔑موضوعات به تنوعات زیر تقسیم میشوند👇
✔️حروف الفبای انگلیسی
✔️اعداد انگلیسی
✔️رنگ های موجود در دریاها
✔️موجودات دریایی رنگارنگ
🎶در داخل این کتاب،یک CD که کودکان میتوانند در آن شعر ها را گوش کنند و بنویسند.
✔️سبزیجات
✔️میوه ها
✔️شهر شلوغ
✔️خانواده
✔️غذاها
✔️پوشاک
و...
🔍نکته ی پایانی👇
🔑در پایان هر درس،از کودکان انتظار میرود تا تمارینی را که به آنها داده شده است را با توجه به متن و آنچه که آنها در متن میبینند پاسخ دهند و خود را بیازمایند.
📃مقدمه ای کوتاه برای کتاب Longman Childrens Picture Dictionary:

🔍از میان تمام چهار مهارت و واژگان و دستور زبان،کودکان،واژگان را خیلی دوست دارند.به خصوص اینکه آن واژگان دارای تصویر و رنگ آمیزی شده باشد.زیرا اولین چیزی که کودکان با آن در دنیای زبان وارد میشوند،مهارت واژگان است.
آنها به شدت در فراگیری لغاتی که همراه با تصاویر لذت بخش باشد توانایی دارند. این کتاب می تواند یک منبع بسیار جذاب برای آنان باشد.
🔑شرح کتاب👇
✔️فرهنگ لغت تصویری Longman Childrens Picture Dictionary به صورت کاملأ رنگی،دارای 50درس میباشد.و هردرس درباره ی یک موضوع خاص همراه با تصاویر مربوطه لغات را به کودکان آموزش میدهد.
✔️درس اول،از همان ابتدا،با هر حرف الفبای تنگلیسی رنگ شده،دو کلمه ی انگلیسی ساخته شده است.
✔️این کتاب دارای دو جلد است که جلد اول،قرمز رنگ برای کودکان 5 تا8 سال و جلد دوم،آبی رنگ که تا 12 سال کودکان میتوانند از آنها استفاده کنند.
✔️تمام لغات،برای کودکان بسیار جذاب و ملموس هستند.
🔑موضوعات به تنوعات زیر تقسیم میشوند👇
✔️حروف الفبای انگلیسی
✔️اعداد انگلیسی
✔️رنگ های موجود در دریاها
✔️موجودات دریایی رنگارنگ
🎶در داخل این کتاب،یک CD که کودکان میتوانند در آن شعر ها را گوش کنند و بنویسند.
✔️سبزیجات
✔️میوه ها
✔️شهر شلوغ
✔️خانواده
✔️غذاها
✔️پوشاک
و...
🔍نکته ی پایانی👇
🔑در پایان هر درس،از کودکان انتظار میرود تا تمارینی را که به آنها داده شده است را با توجه به متن و آنچه که آنها در متن میبینند پاسخ دهند و خود را بیازمایند.
1 2 3 4 5